คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายสุรพล อังศิริจินดา
ตำแหน่ง : ประธานโรงเรียนกวางตง
ผู้แทนจาก : สมาคมพ่อค้าจังหวัดสุโขทัย
เบอร์โทร : 081-9538198
ชื่อ-นามสกุล : นายธงชัย กิจสนาโยธิน
ตำแหน่ง : ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต
ผู้แทนจาก : สมาคมพ่อค้าจังหวัดสุโขทัย
เบอร์โทร : 081-888-3939
ชื่อ-นามสกุล : นายอุฬาร์ ศรีประทักษ์
ตำแหน่ง : ผู้จัดการโรงเรียนกวางตง
ผู้แทนจาก : สมาคมพ่อค้าจังหวัดสุโขทัย
เบอร์โทร : 081-8883939
ชื่อ-นามสกุล : นายเศรษฐพงศ์ ศรีพงศ์ธรพิบูล
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้แทนจาก : สมาคมพ่อค้าจังหวัดสุโขทัย
เบอร์โทร : 095-526-5154
ชื่อ-นามสกุล : นายณัฐพล เดชะศาศวัต
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้แทนจาก : สมาคมพ่อค้าจังหวัดสุโขทัย
ชื่อ-นามสกุล : นายชูพงษ์ จรรยาภิสัณห์
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้แทนจาก : สมาคมพ่อค้าจังหวัดสุโขทัย
ชื่อ-นามสกุล : นางนฤมล แก้วหิน
ตำแหน่ง : ผู้แทนผู้ปกครอง
ผู้แทนจาก : ผู้ปกครองนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : นางโสธยา เพ็ชรภู่
ตำแหน่ง : ผู้แทนครู
ผู้แทนจาก : รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
เบอร์โทร : 082-1684184
ชื่อ-นามสกุล : นางสมใจ สุจริต
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ/เลขานุการ
ผู้แทนจาก : ผู้บริหารโรงเรียนกวางตง
ชื่อ-นามสกุล : นางจิรัชญา เสาร์แดน
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป/ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้แทนจาก : ผู้บริหารโรงเรียนกวางตง