คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นางสมพร แซ่ห่าน
ตำแหน่ง : นายกสมาคมพ่อค้าจังหวัดสุโขทัย
ตัวแทนจาก : สมาคมพ่อค้าจังหวัดสุโขทัย
เบอร์โทร : 081-888-2899
ชื่อ-นามสกุล : นายสุรพล อังศิริจินดา
ตำแหน่ง : ประธานโรงเรียนกวางตง
ตัวแทนจาก : สมาคมพ่อค้าจังหวัดสุโขทัย
เบอร์โทร : 081-9538198
ชื่อ-นามสกุล : นายวัฒนินทร์ เรืองวิชัยวัฒน์
ตำแหน่ง : ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต
ตัวแทนจาก : สมาคมพ่อค้าจังหวัดสุโขทัย
เบอร์โทร : 081-888-3939
ชื่อ-นามสกุล : นายอุฬาร์ ศรีประทักษ์
ตำแหน่ง : ผู้จัดการโรงเรียนกวางตง
ตัวแทนจาก : สมาคมพ่อค้าจังหวัดสุโขทัย
เบอร์โทร : 081-8883939
ชื่อ-นามสกุล : นายธงชัย กิจสนาโยธิน
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ตัวแทนจาก : สมาคมพ่อค้าจังหวัดสุโขทัย
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายเศรษฐพงศ์ ศรีพงศ์ธรพิบูล
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ตัวแทนจาก : สมาคมพ่อค้าจังหวัดสุโขทัย
เบอร์โทร : 095-526-5154
ชื่อ-นามสกุล : นายณัฐพล เดชะศาศวัต
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ตัวแทนจาก : สมาคมพ่อค้าจังหวัดสุโขทัย
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายชูพงษ์ จรรยาภิสัณห์
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ตัวแทนจาก : สมาคมพ่อค้าจังหวัดสุโขทัย
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : ดร.ระย้า คงขาว
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ตัวแทนจาก : ศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางนวลพรรณ จิ๋วปัญญา
ตำแหน่ง : ผู้แทนผู้ปกครอง
ตัวแทนจาก : ผู้ปกครองนักเรียน
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางนฤมล แก้วหิน
ตำแหน่ง : ผู้แทนผู้ปกครอง
ตัวแทนจาก : ผู้ปกครองนักเรียน
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางโสธยา เพ็ชรภู่
ตำแหน่ง : ผู้แทนครู
ตัวแทนจาก : รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
เบอร์โทร : 082-1684184
ชื่อ-นามสกุล : นางสมใจ สุจริต
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ/เลขานุการ
ตัวแทนจาก : ผู้บริหารโรงเรียนกวางตง
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางจิรัชญา เสาร์แดน
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป/ผู้ช่วยเลขานุการ
ตัวแทนจาก : ผู้บริหารโรงเรียนกวางตง
เบอร์โทร :