คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นางสมพร แซ่ห่าน
ตำแหน่ง : นายกสมาคมพ่อค้าจังหวัดสุโขทัย
ตัวแทนจาก : สมาคมพ่อค้าจังหวัดสุโขทัย
เบอร์โทร : 081-888-2899
ชื่อ-นามสกุล : นายสุรพล อังศิริจินดา
ตำแหน่ง : ประธานโรงเรียนกวางตง
ตัวแทนจาก : สมาคมพ่อค้าจังหวัดสุโขทัย
เบอร์โทร : 081-9538198
ชื่อ-นามสกุล : นายวัฒนินทร์ เรืองวิชัยวัฒน์
ตำแหน่ง : ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต
ตัวแทนจาก : สมาคมพ่อค้าจังหวัดสุโขทัย
เบอร์โทร : 081-888-3939
ชื่อ-นามสกุล : นายอุฬาร์ ศรีประทักษ์
ตำแหน่ง : ผู้จัดการโรงเรียนกวางตง
ตัวแทนจาก : สมาคมพ่อค้าจังหวัดสุโขทัย
เบอร์โทร : 081-8883939
ชื่อ-นามสกุล : นายอุฬาร ศรีประทักษ์
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายกิจการนักเรียน
ตัวแทนจาก : สมาคมพ่อค้าจังหวัดสุโขทัย
เบอร์โทร : 089-6442780
ชื่อ-นามสกุล : นายเศรษฐพงศ์ ศรีพงศ์ธรพิบูล
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสถานศึกษา
ตัวแทนจาก : ผู้แทนผู้ปกครอง
เบอร์โทร : 095-526-5154
ชื่อ-นามสกุล : นางนฤมล แก้วหิน
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสถานศึกษา
ตัวแทนจาก : ผู้แทนผู้ปกครอง
เบอร์โทร : 081-371-6732
ชื่อ-นามสกุล : นางสมใจ สุจริต
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสถานศึกษา
ตัวแทนจาก : ผู้แทนครู
เบอร์โทร : 0869378541
ชื่อ-นามสกุล : นางเกษร มิ่งกลิ่น
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสถานศึกษา
ตัวแทนจาก : ผู้แทนครู
เบอร์โทร : 088-278-0488