คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายเสกสรรค์ ไทยรุ่งโรจน์
ตำแหน่ง : นายกสมาคมพ่อค้าจังหวัดสุโขทัย
ตัวแทนจาก : สมาคมพ่อค้าจังหวัดสุโขทัย
เบอร์โทร : 081-785-2828
ชื่อ-นามสกุล : นายชาญณรงค์ ธรรมธัญลักษณ์
ตำแหน่ง : ผู้รับใบอนุญาต
ตัวแทนจาก : สมาคมพ่อค้าจังหวัดสุโขทัย
เบอร์โทร : 081-973-5501
ชื่อ-นามสกุล : นายสุรพล อังศิริจินดา
ตำแหน่ง : อุปนายกสมาคมพ่อค้าจังหวัดสุขทัย
ตัวแทนจาก : สมาคมพ่อค้าจังหวัดสุโขทัย
เบอร์โทร : 081-9538198
ชื่อ-นามสกุล : นายอุฬาร์ ศรีประทักษ์
ตำแหน่ง : ผู้จัดการโรงเรียนกวางตง
ตัวแทนจาก : สมาคมพ่อค้าจังหวัดสุโขทัย
เบอร์โทร : 081-8883939
ชื่อ-นามสกุล : นายอุฬาร ศรีประทักษ์
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายกิจการนักเรียน
ตัวแทนจาก : สมาคมพ่อค้าจังหวัดสุโขทัย
เบอร์โทร : 089-6442780
ชื่อ-นามสกุล : นายเศรษฐพงศ์ ศรีพงศ์ธรพิบูล
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสถานศึกษา
ตัวแทนจาก : ผู้แทนผู้ปกครอง
เบอร์โทร : 095-526-5154
ชื่อ-นามสกุล : นางนฤมล แก้วหิน
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสถานศึกษา
ตัวแทนจาก : ผู้แทนผู้ปกครอง
เบอร์โทร : 081-371-6732
ชื่อ-นามสกุล : นางสมใจ สุจริต
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสถานศึกษา
ตัวแทนจาก : ผู้แทนครู
เบอร์โทร : 0869378541
ชื่อ-นามสกุล : นางโสธยา เพชรภู่
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสถานศึกษา
ตัวแทนจาก : ผู้แทนครู
เบอร์โทร : 088-278-0488