กลุ่มสาระภาษาจีน

Mr.LI JIA LI

หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาจีน

MISS ZHAO WENYING

MISS JIANG JIAYAO

นางสาวอนงค์นาถ ทับบุญ

นางสาวเต็มศิริ สุขอิ่ม

นางสาวเนตรนภา กระต่ายทอง

นางสาวตรีสุคนธ์ โตมอญ

นายธนรัญ เหรียญธนะพงศ์

นายคณิณ หวังประเสริฐ

MISS.JINMEI GAN

นางสาวสุมาลี สุกร

นางสาวทิพยาภรณ์ ผันผาย