กลุ่มสาระภาษาจีน

นายสุรพล อังสุจินดา
หัวหน้ากลุ่มสาระ
หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาจีน


ครูผู้สอน


ครูผู้สอน


ครูผู้สอน


ครูผู้สอน

นางสาวสุภาภรณ์ อนันต์วัฒนาพร
ครูผู้สอน