กลุ่มสาระภาษาจีน

Mr.LI JIA LI

หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาจีน

นางสาวสุภาภรณ์ อนันต์วัฒนาพร

Ms.LI XIN

MR YE HAIJUN

MR TAN PENGFEI

MS LI QING

MS. MINGXUE WU

MS. XU LIN

MS. LI XIANGRU

MS. HUANG LI XUAN