กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายบุญถึง แก้วมณี
ครูผู้สอน
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางพยอม วงศ์คำ
ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1 EP
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวกรรณิการ์ มาสมจิตร
ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1 EP
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางพิมลวรรณ โตอินทร์
ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวศิรินภา สรรพลักษณ์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3