กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายบุญถึง แก้วมณี

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นางปนัสดา กันหาเรียง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2