กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายบุญถึง แก้วมณี
ครูผู้สอน
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางพยอม วงศ์คำ
ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1 EP

นางสาวกรรณิการ์ มาสมจิตร
ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3

นางรำเพย ดีสาร
ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1 EP

นางจินตหรา แดงทุ่ง
ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางพิมลวรรณ โตอินทร์
ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3

นายบุญถึง แก้วมณี
ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 EP

นายทรงศักดิ์ อาทิตย์ทอง
ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นายบุญถึง แก้วมณี
ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1 EP

นายบุญถึง แก้วมณี
ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6