ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
เอกสารฝ่ายธุรการ และการเงิน
แบบฟอร์มโครงการ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 38.97 KB 246999
ใบเบิกเงินค่าเบี้ยเลี้ยง Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 10.22 KB 247025
ใบคำขอใช้รถโรงเรียนไปราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 763.34 KB 246954
ใบเบิกเงินสำรองโครงการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 62.75 KB 247085
ใบสำคัญรับเงิน (กรณีไม่สามารถขอใบเสร็จจากผู้ขายได้) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 70.37 KB 247123
ใบสรุปโครงการ (ใช้สรุปใบหน้าการใช้เงินโครงการ/กิจกรรม) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 48.11 KB 247139
ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (กรณีครูใช้จ่ายจริงแต่ไม่มีใบเสร็จ) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 41.61 KB 247168
แบบฟอร์มใบลากวางตง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 102.3 KB 247033
แบบฟอร์มขออนุญาตออกนอกสถานที่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 133.76 KB 247128
เอกสารการสมัครเรียน
ตารางค่าธรรมเนียมการศึกษา ปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 64.8 KB 247152
ใบสมัครเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 137.16 KB 247443
งานทะเบียน
รายชื่อนักเรียนปี 2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 933.62 KB 247154
รายชื่อนักเรียนปี 2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 1.18 MB 247197
แบบคำร้องขอย้าย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 64.74 KB 246982
ใบขอเอกสารแสดงผลการเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 73.91 KB 247110
ปพ5 : แบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน บันทึกผลการเรียนเป็นรายวิชา
ป.6 ส่านซี Unkown Document ขนาดไฟล์ 2.07 MB 246957
ป.6 เป่ยจิง Unkown Document ขนาดไฟล์ 2.07 MB 246959
ป.6 Faraday Unkown Document ขนาดไฟล์ 2.07 MB 246942
ป.5 หางโจว Unkown Document ขนาดไฟล์ 2.07 MB 246939
ป.5 ซ้างไห่ Unkown Document ขนาดไฟล์ 2.13 MB 246946
ป.5 Edison Unkown Document ขนาดไฟล์ 2.07 MB 246936
ป.4 เซิ่นเจิ้น Unkown Document ขนาดไฟล์ 2.07 MB 246939
ป.4 กว่างโจว Unkown Document ขนาดไฟล์ 2.07 MB 246947
ป.4 Davinci Unkown Document ขนาดไฟล์ 2.07 MB 246946
ป.3 ไห่หนาน Unkown Document ขนาดไฟล์ 2.07 MB 246943
ป.3 เหมยโจว Unkown Document ขนาดไฟล์ 2.07 MB 246939
ป.3 Charles Darwin Unkown Document ขนาดไฟล์ 2.07 MB 246939
ป.2 กว่างตง Unkown Document ขนาดไฟล์ 2.07 MB 246929
ป.2 เจี๋ยหยาง Unkown Document ขนาดไฟล์ 2.07 MB 246937
ป.2 Benjamin Franklin Unkown Document ขนาดไฟล์ 2.07 MB 246936
ป.1 เฉาโจว Unkown Document ขนาดไฟล์ 2.07 MB 246945
ป.1 เฉินไห่ Unkown Document ขนาดไฟล์ 2.07 MB 246942
ป.1 Albert Einstien Unkown Document ขนาดไฟล์ 2.18 MB 246940