ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

ชื่อโรงเรียน  กวางตง

ที่ตั้ง    ๓๐๒   ถนนจรดวิถีถ่อง   ตำบลธานี   อำเภอเมือง  จังหวัด สุโขทัยสังกัด  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต ๑                 โทรศัพท์  ๐๕๕-๖๑๑-๖๕๔             โทรสาร ๐๕๕ ๖๒๒-๓๗๓

Email        -               website  -   http://www.kwangtongschool.ac.th/       เปิดสอนระดับชั้น   ปฐมวัย     ถึงระดับชั้น    ประถมศึกษา

เนื้อที่     ไร่   ๓๓  ตารางวา   เขตพื้นที่บริการ    ตำบลธานี

             

ประวัติโรงเรียนโดยย่อ

             

              คหบดีริเริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ..๒๔๗๘  เปิดสอนระดับชั้นประถมศึกษา ที่มีการสอนภาษาจีน บริหารงานโดยสมาคมพ่อค้าจังหวัดสุโขทัย ใช้ชื่อว่า โรงเรียนกวางตงเปิดทำการสอนครั้งแรกเมื่อ  ๑๕  พฤศจิกายน พ.. ๒๔๘๑ ในระหว่างสงครามโลกครั้งที่สองได้หยุดกิจการไปชั่วคราว ต่อมาปีพ.ศ.  ๒๔๘๙ ได้เปิดการสอนใหม่จนถึงปัจจุบัน เปิดทำการสอนระดับปฐมวัย ถึงชั้นระดับประถมศึกษาปีที่    เปิดทำการสอนตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา ๘:๓๐ น ๑๖:๐๐น. เว้นวันหยุดราชการ