ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นางสมใจ สุจริต
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนกวางตง
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 16 พฤษภาคม 2556
ชื่อ-นามสกุล : นางจิรัชญา เสาร์แดน
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยฝ่ายการจัดการทั่วไป
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 16 พฤษภาคม 2548
ชื่อ-นามสกุล : นางโสธยา เพชรภู่
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 16 พฤษภาคม 2559
ชื่อ-นามสกุล : นางเกษร มิ่งกลิ่น
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการฝ่ายปฐมวัย
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 16 พฤษภาคม 2559
ชื่อ-นามสกุล : นางปราณี เพ็งสว่าง
ตำแหน่ง : ฝ่ายกิจกรรมนักเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 16 พฤษภาคม 2559
ชื่อ-นามสกุล : นายเมธี เมืองใจ
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายการเงินการบัญชี
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 16 พฤษภาคม 2554
ชื่อ-นามสกุล : นายเมธี เมืองใจ
ตำแหน่ง : ฝ่ายทะเบียนและวัดผล
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 16 พฤษภาคม 2562