กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวอมรรัตน์ สุขเจริญ
ครูสอนวิทยาศาสตร์ ป.3-4
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นายทรงศักดิ์ อาทิตย์ทอง
ครูสอนวิทยาการคำนวณ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาวโศศิษฐา รอดบุญ
ครูสอนวิทยาศาสตร์ ป.5-6
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1