กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางโสธยา เพชรภู่

หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวศิริวิมล สุขจ่าง