กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางโสธยา เพชรภู่
หัวหน้ากลุ่มสาระ/ครูผู้สอนศิลปะป.1-6
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวศิริวิมล สุขจ่าง