กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายจักรกริช สระชุ่ม
ครูผู้สอน/ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3

นางกุลภัสสร ศรีรัตนานนท์
ครูผู้สอนป.1-3