กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายจักรกริช สระชุ่ม
ครูสอนศิลปะ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางกุลภัสสร ศรีรัตนานนท์
ครูสอนนาฏศิลป์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นายวัชรพงศ์ ยี่โถ
ครูสอนดนตรี

นางสาวณัฐพร ทิพย์มาลา
ครูสอนดนตรีไทย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3