กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายจักรกริช สระชุ่ม
ครูสอนศิลปะ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3

นางกุลภัสสร พงษ์กิตติธรรม

นายวัชรพงศ์ ยี่โถ
ครูสอนดนตรี

นางสาวณัฐพร ทิพย์มาลา
ครูสอนดนตรีไทย