กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายจักรกริช สระชุ่ม
ครูสอนศิลปะ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางกุลภัสสร ศรีรัตนานนท์
ครูสอนนาฏศิลป์

นายวัชรพงศ์ ยี่โถ
ครูสอนดนตรี

นางสาวณัฐพร ทิพย์มาลา
ครูสอนดนตรีไทย