คณะผู้บริหาร

นางสมใจ สุจริต
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางจิรัชญา เสาร์แดน
หัวหน้าฝ่ายการจัดการทั่วไป

นางโสธยา เพชรภู่
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

นางเกษร มิ่งกลิ่น
หัวหน้าฝ่ายปฐมวัย

นายสมบูรณ์ คงชู
หัวหน้าฝ่ายทะเบียน และวัดผลประเมินผล

นางปราณี เพ็งสว่าง
หัวหน้าฝ่ายกิจกรรมนักเรียน