วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์

                       โรงเรียนกวางตงมุ่งเน้นให้นักเรียน  มีสังคมแห่งการเรียนรู้ เคียงคู่วัฒนธรรมคุณภาพ  มีภาวะผู้นำ  ใฝ่เรียนรู้  มุ่งสู่ความเป็นเลิศก่อเกิดมาตรฐานสากล

ปรัชญาโรงเรียน

 

                มารยาทดี   ภาษาเด่น    เน้นคุณธรรม