กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายสมบูรณ์ คงชู
หัวหน้าฝ่ายทะเบียน วัดผลและประเมินผล
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายสุรินทร์ สิงห์นาซาว
ครูสอนว่ายน้ำ

นางสาวปวีณา จำปาหอม
ครูสอนว่ายน้ำ