กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายสมบูรณ์ คงชู
รองผู้อำนวยการฝ่ายทะเบียน วัดผลและประเมินผล
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายสุรินทร์ สิงห์นาซาว
ครูผู้สอนป.1-3