กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางจิรัชญา เสาร์แดน
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางพยอม วงศ์คำ
ครูผู้สอน/ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1EP

นางสาวกรรณิการ์ มาสมจิตร
ครูผู้สอน/ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3

นางรำเพย ดีสาร
ครูผู้สอน/ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1EP

นางจินตหรา แดงทุ่ง
ครูผู้สอน/ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางสมพร มั่นอีนัง
ครูผู้สอน/ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางน้ำค้าง จันทร์สีทอง
ครูผู้สอน/ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3

นางสาวปวีณ์นุช รุ่งโรจน์
ครูผู้สอน/ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1EP

นายจักรกริช สระชุ่ม
ครูผู้สอน/ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3

นางสมพร มั่นอีนัง
ครูผู้สอนป.3-6/ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2