กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางจิรัชญา เสาร์แดน
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางพยอม วงศ์คำ
ครูผู้สอน/ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1EP

นางสาวกรรณิการ์ มาสมจิตร
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1 EP

นางรำเพย ดีสาร
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1EP

นางสาวชลธิชา วงค์วรรณ์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3

นางน้ำค้าง จันทร์สีทอง
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางสมพร มั่นอีนัง
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3

นางสาวปวีณ์นุช รุ่งโรจน์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 EP