กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสมพร มั่นอีนัง

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3

นางพยอม วงศ์คำ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางปรานี เพ็งสว่าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวกรรณิการ์ มาสมจิตร
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางพิมลวรรณ โตอินทร์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวชลธิชา วงค์วรรณ์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3