กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสมพร มั่นอีนัง

หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางพยอม วงศ์คำ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางปรานี เพ็งสว่าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวศิรินภา สรรพลักษณ์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3

นางสาวกรรณิการ์ มาสมจิตร
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางพิมลวรรณ โตอินทร์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวชลธิชา วงค์วรรณ์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3