กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางจิรัชญา เสาร์แดน
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางพยอม วงศ์คำ
ครูผู้สอน/ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1EP
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวกรรณิการ์ มาสมจิตร
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1 EP
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางรำเพย ดีสาร
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1EP
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวชลธิชา วงค์วรรณ์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3

นางน้ำค้าง จันทร์สีทอง
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางสมพร มั่นอีนัง
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3

นางสาวปวีณ์นุช รุ่งโรจน์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 EP
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1