กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางพยอม วงศ์คำ

นางปรานี เพ็งสว่าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวกรรณิการ์ มาสมจิตร
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางพิมลวรรณ โตอินทร์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวชลธิชา วงค์วรรณ์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3

นางน้ำค้าง จันทร์สีทอง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางสมพร มั่นอีนัง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3

นางรำเพย ดีสาร
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1