กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางโสธยา เพชรภู่
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางพยอม วงศ์คำ
ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1 EP

นางปรานี เพ็งสว่าง
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวจรัญ บู่สี
ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3

นางสาวกรรณิการ์ มาสมจิตร
ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1 EP

นางพิมลวรรณ โตอินทร์
ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางรำเพย ดีสาร
ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 EP

นางน้ำค้าง จันทร์สีทอง
ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นางสมพร มั่นอีนัง
ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

นางสาวปวีณ์นุช รุ่งโรจน์
ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 EP

นางสาวสรวีย์ ชัยเลิศ
ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6