กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวสรวีย์ ชัยเลิศ

หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3

นางพยอม วงศ์คำ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางปรานี เพ็งสว่าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวศิรินภา สรรพลักษณ์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3

นางสาวกรรณิการ์ มาสมจิตร
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางพิมลวรรณ โตอินทร์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวชลธิชา วงค์วรรณ์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3

นางน้ำค้าง จันทร์สีทอง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางสมพร มั่นอีนัง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3

นางรำเพย ดีสาร
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวอภินันทนีย์ เอี่ยมมา
ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย ป.4-6 EP