ฝ่ายธุรการ

นายเมธี เมืองใจ

หัวหน้าฝ่ายธุรการ

นางสาวเกตุมณี ครุธนี

นางสาวศุภนิดา เมฆจร