กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

Ms.HALLE XANTHOS

หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายปกรณ์ เสตะสวัสดิพงษ์

นางบุณฑริก วงศ์โชติรัตน์

นายจิรเมศ เกิดคำ

Ms.KANCHI MEHTA

Ms.Debra Mae Awacan Inway

Mr.Michael Herren

นางวัชราภรณ์ ลวดลาย

MS. DEKI YANGDEN