ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : โรงเรียนกวางตง
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2508
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..