พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

ภารกิจ

พันธกิจ

๑.  พัฒนางานวิชาการด้านภาษาโครงสร้างหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอนการวัดและประเมินผล

๒.  ขยายโปรแกรมจีน – อังกฤษ ตั้งแต่ระดับ  อนุบาลถึงประถมศึกษา  วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์

๓.   จัดระบบและพัฒนาบุคลากร ปฏิบัติหน้าที่  ให้เกิดประสิทธิภาพ

๔.   ส่งเสริมกิจกรรมตามความถนัด  และความสนใจ  ของนักเรียนและจัดกิจกรรมที่เอื้อต่อนักเรียนเพื่อให้เป็นผู้ที่มีวินัย  คุณธรรม  จริยธรรม

๕.   พัฒนาระบบสารสนเทศละการใช้เทคโนโลยี  เป็นสื่อการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด

๖.   พัฒนาระบบประชาสัมพันธ์  ส่งเสริมความสัมพันธ์กับชุมชน  และหน่วยงานเครือข่ายการศึกษา  และองค์กรหน่วยงานอื่นๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชนเป้าหมาย

๗.    โรงเรียนเปลี่ยนระบบการเรียนรู้  ระบบการบริหารจัดการ และปัจจัยทางการศึกษาสู่คุณภาพ  มาตรฐานสากล

เป้าหมาย

๑.      ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถ  และมีคุณภาพได้มาตรฐานระดับสากล

๒.  ผู้เรียนมีความสามารถในการสื่อสารทั้งภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ ภาษาต่างประเทศอื่นๆรวมถึงภาษาสัญลักษณ์ และภาษาดิจิทัล ( Digital Literacy ) อย่างมีประสิทธิผล

๓.      ผู้เรียนมีทักษะการคิด  มีวิจารณญาณ สามารถไต่ตรอง  วิเคราะห์  สังเคราะห์  ริเริ่ม  สร้างสรรค์  แก้ปัญญา และกล้าตัดสินใจ

๔.      ผู้เรียนใฝ่ดี  มีคุณธรรม  และมีความเป็นไทย ภูมิใจถิ่นฐาน  มีจิตสาธารณะ  มีจิตใจบริการมีความเป็นพลเมืองตามวัฒนธรรมประชาธิปไตย  มีทักษะในการดำรงชีวิต และมีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคมโลก เป็นสมาชิกที่เข้มแข็งของประชาคมอาเซียน และประชาคมโลก

๕.      โรงเรียนพัฒนาหลักสูตรโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ

๖.      โรงเรียนจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารและเพื่อการเรียนรู้สาระสากล

๗.      โรงเรียนจัดการเรียนรู้เรื่องภาษาดิจิทัล ( Digital Literacy ) และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ( ICT ) เพื่อการเรียนรู้  อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ

๘.      ครูพัฒนาความสามารถ  มีความเชี่ยวชาญ  และจรรยาบรรณ  ทางวิชาชีพครูยุคใหม่

๙.      โรงเรียนบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และการแนะแนว ให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพและเป็นแหล่งเรียนรู้การให้บริการแก่ชุมชนองค์กรเป็นเครือข่ายร่วมส่งเสริมพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา

๑๐.  โรงเรียนมีภาคีร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษา หรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ทั้งในระดับท้องถิ่นระดับประเทศ และระหว่างประเทศ


อัตลักษณ์ของสถานศึกษา

                  มารยาทดี   ภาษาเด่น

 

     เอกลักษณ์ของสถานศึกษา

                        ศูนย์กลางการเรียนรู้สามภาษา


คำขวัญ

                        มารยาทดี   ภาษาเด่น    เน้นคุณธรรม    

นำประชาธิปไตย


กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

       

 

กลยุทธ์ที่ ๑

         พัฒนาคุณภาพผู้เรียน

 

กลยุทธ์ที่ ๒

          พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน

 

กลยุทธ์ที่ ๓

          เสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

 

กลยุทธ์ที่ ๔

          ส่งเสริมอัตลักษณ์ของสถานศึกษาให้โดดเด่น

 

กลยุทธ์ที่ ๕

            พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษที่สอง