คณะครูระดับชั้นปฐมวัย

นางเกษร มิ่งกลิ่น
หัวหน้าฝ่ายปฐมวัย
หัวหน้าคณะครูระดับชั้นปฐมวัย

นางสาวอติยา คำมี
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1

นางสุภาณี ชูพันธ์
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/2

นางสาวบังอร มิ่งกลิ่น
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นางณัฏฐ์ญา ประจิตร
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2

นางธรรมจารี สอนพรม
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/3

นางสาวกิตติรัตน์ เกตุเกิด
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1

นางศิริวิมล แป้นเกิด
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/2

นางสาวรัชนก ทองทา
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/3

นางสายฝน เพ็ชรมาก

นางสาวเฉลิมพร อ่อนเชตุ

นางสาวศุภลักษณ์ อ่ำหมี

นางสาคร คำวังชัย

นางสาวจินตนา แว่นแก้ว