ปฐมวัย

นางเกษร มิ่งกลิ่น
รองผู้อำนวยการฝ่ายปฐมวัย
หัวหน้าปฐมวัย

นางสาวบังอร มิ่งกลิ่น
ครูผู้สอน/ครูประจำชั้นอนุบาล 1/1 EP

นางสาวรัชนก ทองทา
ครูผู้สอน/ครูประจำชั้นอนุบาล 1/2

นางสายฝน เพ็ชรมาก
ครูผู้สอน/ครูประจำชั้นอนุบาล 1/3

นางสาวทิพรัตน์ เกตุเกิด
ครูผู้สอน/ครูประจำชั้นอนุบาล 2/1 EP

นางธรรมจารี สอนพรม
ครูผู้สอน/ครูประจำชั้นอนุบาล 2/2

นางสุภาณี ชูพันธ์
ครูผู้สอน/ครูประจำชั้นอนุบาล 2/3

นางปรานี เพ็งสว่าง
ครูผู้สอน/ครูประจำชั้นอนุบาล 3/1 EP

นางสาวจรัญ บู่สี
ครูผู้ช่วยอนุบาล 3/1 EP

นางสาวเฉลิมพร อ่อนเชตุ
ครูผู้สอน/ครูประจำชั้นอนุบาล 3/2

นางศิริวิมล แป้นเกิด
ครูผู้สอน/ครูประจำชั้นอนุบาล 3/2