ปฐมวัย

นางเกษร มิ่งกลิ่น
หัวหน้าฝ่ายปฐมวัย
หัวหน้าปฐมวัย

นางสาวบังอร มิ่งกลิ่น
ครูผู้สอน/ครูประจำชั้นอนุบาล 1/1 EP
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1

นางสาวรัชนก ทองทา
ครูผู้สอน/ครูประจำชั้นอนุบาล 1/2
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/2

นางสายฝน เพ็ชรมาก
ครูผู้สอน/ครูประจำชั้นอนุบาล 1/3
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/3

นางสาวทิพรัตน์ เกตุเกิด
ครูผู้สอน/ครูประจำชั้นอนุบาล 3/1 EP
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางธรรมจารี สอนพรม
ครูผู้สอน/ครูประจำชั้นอนุบาล 2/1
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นางสุภาณี ชูพันธ์
ครูผู้สอน/ครูประจำชั้นอนุบาล 1/2
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/2

นางสาวเฉลิมพร อ่อนเชตุ
ครูผู้สอน/ครูประจำชั้นอนุบาล 3/3
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/3

นางศิริวิมล แป้นเกิด
ครูผู้สอน/ครูประจำชั้นอนุบาล 3/2
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/2