กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางจิรัชญา เสาร์แดน
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางพยอม วงศ์คำ
ครูผู้สอน/ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1EP

นางสาวกรรณิการ์ มาสมจิตร
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1 EP

นางพิมลวรรณ โตอินทร์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางน้ำค้าง จันทร์สีทอง
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2