กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางจิรัชญา เสาร์แดน
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางพยอม วงศ์คำ
ครูผู้สอน/ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1EP

นางสาวกรรณิการ์ มาสมจิตร
ครูผู้สอน/ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3

นางจินตหรา แดงทุ่ง
ครูผู้สอน/ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางพิมลวรรณ โตอินทร์
ครูผู้สอน/ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3

นางน้ำค้าง จันทร์สีทอง
ครูผู้สอน3-6/ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3