กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางน้ำค้าง จันทร์สีทอง

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางพยอม วงศ์คำ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางปรานี เพ็งสว่าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวกรรณิการ์ มาสมจิตร
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางพิมลวรรณ โตอินทร์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวชลธิชา วงค์วรรณ์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3

นางสาวปาณิสรา ช้างทอง