กลุ่มสาระเพิ่มเติมคอมพิวเตอร์

นายทรงศักดิ์ อาทิตย์ทอง

หัวหน้ากลุ่มสาระเพิ่มเติมคอมพิวเตอร์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาวกรรณิการ์ มาสมจิตร
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวสรวีย์ ชัยเลิศ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3