นายทรงศักดิ์ อาทิตย์ทอง

หัวหน้ากลุ่มสาระเพิ่มเติมคอมพิวเตอร์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2