กลุ่มสาระเพิ่มเติมคอมพิวเตอร์

นางโสธยา เพชรภู่
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
หัวหน้ากลุ่มสาระเพิ่มเติมคอมพิวเตอร์

นางสาวกรรณิการ์ มาสมจิตร
ครูผู้สอนป.1

นางสาวสรวีย์ ชัยเลิศ
ครูผู้สอนป.2

นายทรงศักดิ์ อาทิตย์ทอง
ครูผู้สอนป.3-6