กลุ่มสาระเพิ่มเติมคอมพิวเตอร์

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางโสธยา เพชรภู่
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ที่อยู่ :
โรงเรียนกวางตง
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
รอการบันทึกข้อมูล
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล