กลุ่มสาระฯภาษาไทย

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวสรวีย์ ชัยเลิศ
ตำแหน่ง : ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : การจัดการทั่วไปและประกาศนียบัตรวิชาชีพครู
เบอร์โทรศัพท์ : 080-5180368
อีเมล์ :
ที่อยู่ :
โรงเรียนกวางตง
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
รอการบันทึกข้อมูล
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล