กลุ่มสาระเพิ่มเติมคอมพิวเตอร์

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายทรงศักดิ์ อาทิตย์ทอง
ตำแหน่ง : ครูผู้สอนป.3-6
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : เทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
รอการบันทึกข้อมูล
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล