คณะผู้บริหาร

นางสมใจ สุจริต
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางจิรัชญา เสาร์แดน
รองผู้อำนวยการฝ่ายการจัดการทั่วไป

นางโสธยา เพชรภู่
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

นางเกษร มิ่งกลิ่น
รองผู้อำนวยการฝ่ายปฐมวัย

นายสมบูรณ์ คงชู
รองผู้อำนวยการฝ่ายทะเบียน และวัดผลประเมินผล

นางปราณี เพ็งสว่าง
รองผู้อำนวยฝ่ายกิจกรรมนักเรียน