ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
เอกสารฝ่ายธุรการ และการเงิน
แบบฟอร์มโครงการ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 38.97 KB 447
ใบเบิกเงินค่าเบี้ยเลี้ยง Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 10.22 KB 484
ใบคำขอใช้รถโรงเรียนไปราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 763.34 KB 416
ใบเบิกเงินสำรองโครงการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 62.75 KB 536
ใบสำคัญรับเงิน (กรณีไม่สามารถขอใบเสร็จจากผู้ขายได้) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 70.37 KB 571
ใบสรุปโครงการ (ใช้สรุปใบหน้าการใช้เงินโครงการ/กิจกรรม) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 48.11 KB 593
ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (กรณีครูใช้จ่ายจริงแต่ไม่มีใบเสร็จ) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 41.61 KB 616
แบบฟอร์มใบลากวางตง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 102.3 KB 489
แบบฟอร์มขออนุญาตออกนอกสถานที่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 133.76 KB 558
เอกสารการสมัครเรียน
ตารางค่าธรรมเนียมการศึกษา ปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 64.8 KB 591
ใบสมัครเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 137.16 KB 897
งานทะเบียน
รายชื่อนักเรียนปี 2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 1.15 MB 546
รายชื่อนักเรียนปี 2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 1.18 MB 650
แบบคำร้องขอย้าย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 64.74 KB 440
ใบขอเอกสารแสดงผลการเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 73.91 KB 503
ปพ5 : แบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน บันทึกผลการเรียนเป็นรายวิชา
ป.6 ส่านซี Unkown Document ขนาดไฟล์ 2.07 MB 410
ป.6 เป่ยจิง Unkown Document ขนาดไฟล์ 2.07 MB 415
ป.6 Faraday Unkown Document ขนาดไฟล์ 2.07 MB 405
ป.5 หางโจว Unkown Document ขนาดไฟล์ 2.07 MB 401
ป.5 ซ้างไห่ Unkown Document ขนาดไฟล์ 2.13 MB 406
ป.5 Edison Unkown Document ขนาดไฟล์ 2.07 MB 396
ป.4 เซิ่นเจิ้น Unkown Document ขนาดไฟล์ 2.07 MB 401
ป.4 กว่างโจว Unkown Document ขนาดไฟล์ 2.07 MB 409
ป.4 Davinci Unkown Document ขนาดไฟล์ 2.07 MB 404
ป.3 ไห่หนาน Unkown Document ขนาดไฟล์ 2.07 MB 405
ป.3 เหมยโจว Unkown Document ขนาดไฟล์ 2.07 MB 401
ป.3 Charles Darwin Unkown Document ขนาดไฟล์ 2.07 MB 402
ป.2 กว่างตง Unkown Document ขนาดไฟล์ 2.07 MB 394
ป.2 เจี๋ยหยาง Unkown Document ขนาดไฟล์ 2.07 MB 394
ป.2 Benjamin Franklin Unkown Document ขนาดไฟล์ 2.07 MB 397
ป.1 เฉาโจว Unkown Document ขนาดไฟล์ 2.07 MB 404
ป.1 เฉินไห่ Unkown Document ขนาดไฟล์ 2.07 MB 399
ป.1 Albert Einstien Unkown Document ขนาดไฟล์ 2.18 MB 400